Handleplan og arbejdsgrundlag for FSFE Danmark

Lokalgruppen i Århus vedtog på sit møde 24/11-2022 denne handleplan for sit arbejde:

Grundlag og handlingsplan 2022/2023

FSFE Danmark virker som en lokalafdeling og et dansk netværk for fri software-aktivister med tilknytning til den europæiske moderorganisation FSFE (Free Software Foundation Europe), og vi følger den europæiske generalforsamlings beslutninger i vores arbejde. Gruppen er udsprunget af FSFE Aarhus, der p.t. er den mest aktive gruppe i netværket.

FSFE Danmark arbejder for at udbrede kendskabet til og opbakningen omkring fri software i hele samfundet, herunder den offentlige sektor, erhvervslivet og privatlivet. Begrebet fri software refererer ikke til prisen på software, men til følgende fire friheder:

  1. Friheden til at bruge en given software til ethvert formål
  2. Friheden til at studere software og tilpasse den til egne behov
  3. Friheden til at dele og kopiere software til gavn for andre
  4. Friheden til at forbedre software og til at dele forbedringer med hele samfundet

Denne definition af fri software forsvarer filosofien om frihed til at udveksle viden og ideer, som traditionelt findes indenfor videnskab og forskning. Ligesom menneskets tanker, er software ikke-håndgribeligt, og det kan duplikeres uden tab. Både viden og software har den særlige egenskab, at der kun bliver mere af det, når man deler med hinanden i samfundet. Fri software fremmer en evolutionær proces med løbende forbedringer, danner grobund for nye tanker og sikrer en større udvikling indenfor it-området.

Fri software for en bæredygtig fremtid

FSFE Danmark vil arbejde for at fremme brugen af fri software på skoler og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at nye generationer bliver oplyst om samfundets digitale såvel som fysiske problemstillinger, og at de selv får gavn af de muligheder, som fri software giver.

Vi vil i vores netværk udvikle en eller flere pakkeløsninger for skolebesøg med oplæg om fri software generelt og evt. også om aktuelle delemner som f.eks. grøn it, skole-it og retten til digitalt privatliv. Indenfor det kommende år er det vores mål at besøge to-tre højskoler eller efterskoler, så vi kan høste tilstrækkelige erfaringer til at kunne justere og finpudse en moden pakkeløsning, der kan bruges nogle år fremover.

I de seneste år er bæredygtig udvikling generelt kommet på den politiske dagsorden mange steder i samfundet, og vi vil arbejde for at udbrede en større forståelse af, at fri software er en åbenlys forudsætning herfor.

Offentliggjort kode ved offentlig investering

FSFE Danmark vil tage del i den europæiske kampagne Public Money – Public Code, der arbejder for at løfte krav om, at offentlige investeringer i IT udelukkende skal udmøntes som investeringer i open source-løsninger, hvor enhver borger frit har adgang til kildekoden for den software, som staten, regionen, kommunen og institutionerne kræver, at vi anvender.

Som led i kampagnen vil vi deltage i den offentlige debat med læserbreve, kronikker, podcasts og virtuelle fremstød. På gadeplan vil vi troppe op med bannere og flyers ved et eller flere offentlige arrangementer med offentlige it-investeringer på dagsordenen.

Vores deltagelse i kampagnen vil samtidig give en god anledning til at skabe en generel digital portal for vores arbejde for fri software. Denne opretter vi som underside på fsfe.org med opsamling af og referencer til vores arbejde og materialer.

Fri software for sikring af privatliv

FSFE Danmark vil sætte fokus på, hvordan den lovgivende magt i samfundet til stadighed angriber menneskers ret til privatliv, og vi vil udbrede kendskabet til, hvordan man som privatperson med fri software kan forsvare sig selv mod disse angreb, der ofte er i strid med verdenssamfundets anerkendte menneskerettigheder.

Med nationale politikere, der navnlig her i de første årtier efter årtusindeskiftet har være stærke udøvere af og fortalere for privatlivsindskrænkende tiltag som logningsbekendtgørelser, sundhedsovervågning og mere datalogning i EU, vil vi på vegne af den danske FSFE-bevægelse tage ansvar for folkeoplysning om selvforsvar mod ulovlig overvågning. Vi vil også kræve, at borgerne kan få aktindsigt i de algoritmer, der ligger bag de beslutninger, der bliver taget om deres forhold.

Vi vil i det kommende år udarbejde oplysningsmateriale til gavn for hele FSFE, og samtidig vil vi undersøge mulighederne for at afholde en række cryptoparties i samarbejde med andre lokale og regionale netværk, der har fokus på truslen mod borgernes demokratiske rettigheder.

FSFE er klar til kampen: Fri software til et frit digitalt samfund!

2 Likes